• Markova: Comfort Gay
  • Home Along da Riles da Movie
  • Tong Tatlong Tatay Kong Pakitong Kitong
  • Da Best in da West 2: Da Western Pulis Istori
  • Daddy's Little Darlings
  • Ala Eh con Bisoy, Hale Hale Hoy!
  • Abrakadabra
  • Beerhouse
  • Bata-batuta
  • Praybet Depektib Akademi
  • Ay, Manuela