• The Purple Hooded Man
  • Shimizu no Jirocho den
  • Otoko no hanamichi
  • 珍説忠臣蔵