• Jirocho's Home-Coming
 • Jirocho Strikes a Daring Blow
 • Jirocho Rises in Fame
 • Last of the Wild Ones
 • Jirocho Begins His Roving Life
 • Jirocho in Disgrace
 • Jirocho, the Hunted
 • Jirocho's New Year
 • Her Captive Gamblers
 • Zoku Shimizu Minato
 • Shimizu no Jirocho den
 • Shichi henge tanuki-goten
 • Song Festival, Full Moon, and the Battle of the Raccoon Dogs
 • Shimazu no sanshita yakko
 • Entatsu, Achako and Torazo: Chuji Kunisada's First Smile of the New Year