Nomadland

Nomadland ★★½

نه‌چندان حرف تازه‌ای در چنته و نه آن‌قدر خلاقیت ویژ‌ه‌ای در فرم دارد اما بازیِ فرانسیس مک‌دورمندِ بی‌خانه با دست‌های سرمازده، سوی اندوهگینِ چشم‌ها به تهِ جاده و مقاومتش علیهِ فراموشی، فیلم را زنده نگه می‌دارد.

Amin liked this review