Unfaithful

تنها دلیلیکه به خاطرش این فیلمو دیدم این بود که شخصیتِ اصلیِ داستان با خوندنِ یه شعر از خیام، طرزِ تفکرش و در ادامه، نحوۀ زندگیش تغییر می‌کنه

شعرش این بود:
مِی نوش که عمرِ جاودانی این است
خود حاصلت از دُوْرِ جوانی این است
هنگامِ گُل و باده و یاران سرمست
خوش باش دَمی که زندگانی این است