Us

Us ★★½

فیلمساز کارگردانی یاد گرفته و فهمیده وقتی میخواهی ایدئولوژی ای را در فیلمت بیان کنی، باید از نشانه ها بهره ببری تا صرفا همان ایده خام اولیه داستان.
پیل در Us تا حدی، شاید بشود گفت تا نیمه اول فیلم، این کار با نشانه ها و دوربین را خوب انجام میدهد ولی در نیمه دوم تمام پل پشت سرش را خراب میکند.
ایده فیلم مانند فیلم قبلی اش جذاب است. کاریست که کوبریک پیش‌تر در تلألو انجام داده بود و یکی از ایده های زیرمتنی آن فیلم درباره خشونت نهادینه شده در تاریخ گذشته آمریکا و سرخپوست ها بود.
در Us همزادهایی که برای این شخصیت های فیلم هست که نشانی از تاریخ گذشته آمریکا، از برده داری و همان خشونت نهادینه شده است و قرار است خلاص نشدن ابدی شخصیت ها از تاریخ‌ و پیشینیان‌شان به تصویر کشیده شود.
اما چرا فیلم کوبریک درخشان و هنوز هم قابل تماشاست؟ چرا که کوبریک شیفته ایده اش نشده و درام و شخصیت پردازی و نشانه گذاری های درست و به جا را فراموش نکرده بود.
اما در Us همه چیز فدای نمایش این ایده جذاب شده و فیلم از حد یک فیلم متوسط الحال بالاتر نمی رود. حتی در ژانر خودش هم اثری موفق نیست چرا که نه می تواند تریلر باشد و نه هارور.
و بعد حفره های بنیادی داستان که اصلا چرا در این مکان و چرا باید در این برهه زمانی این اتفاق برای اهالی این شهر ساحلی رخ دهد؟
بعضی از نشانه های فیلم به جای اینکه در داخل متن جوابی برایش گذاشته شده باشد، بیننده را به فرامتنی ارجاع میدهد که واقعا معلوم نیست منظور از آن هم دقیقا چیست.
خرگوشی که در ابتدا و انتهای فیلم دیده می شود نماد چیست؟ شوم بودن؟ ارجاعی به آلیس در سرزمین عجایب؟ چیزی در فیلم وجود ندارد که فکر ما را به سمت جوابی برایش ببرد. شاید باید در ذهن آقای پیل دنبالش بگردیم!

AmirHossein liked these reviews

All