Amir

Cinema student at Tehran Fucking University of Art

Favorite films

 • Cléo from 5 to 7
 • The Banishment
 • The Great Beauty
 • Mirror

Recent activity

All
 • Loro

 • Little Women

 • The Matrix

 • Howl's Moving Castle

Recent reviews

More
 • The Life of Oharu

  The Life of Oharu

  ★★★½

  وقتی در فیلم‌های کوروساوا هیچ اثری از زن به جز فردی پلید برای از بین بردن شرافت سامورایی ها و اراده‌ی مردان نیست، میزوگوشی فیلمی میسازد راجع به چگونگی به سمت زوال رفتن زندگی یک زن و قبل از اینکه بخواهد این مشکل را گردن نظام حاکم بر ژاپن بیانداز ریشه مردان با شرف در فیلم‌های کوروساوا را میزند.

 • House

  House

  ½

  برنامه کودک ژاپنی

Popular reviews

More
 • Rashomon

  Rashomon

  ★★★★★

  اگر راشومون فیلمی در باب نسبی بودن حقیقت باشد، اولین چیزی که به سراغ آن میرود توضیح این موضوع است که حقیقتی فی‌نفسه‌ای هست، یک رویداد خارجی که به خودی خود وجود دارد و ذهن توانایی تجربه مستقیم آن را ندارد و وقتی ذهن برای فهمیدن به این محرک خارجی صور مدرکات - که عبارتند از زمان و مکان - میپوشاند آن حقیقت اصیل از دست میرود و هیچگاه تجربه نمیشود، تبدیل به یک حقیقت ‌ذهنی میشود که واریاسیونی از…

 • Frantz

  Frantz

  ★★★½

  تمام قسمت‌های رنگی زندگی، دروغ است.
  هیچ امیدی نیست، همه چیز از بین میرود حتی میل به متضادترین حالت قبلی هم محکوم به شکست است. این فیلم مناسب‌ترین فیلم برای پایان سال نود و هشت بود که مطمئن بشوم دیگر هیچ امیدی نیست و سعی کنم این فیلم را برای همیشه از حافظه‌ام پاک کنم تا دیوانه نشوم