Twin Peaks: The Return

Twin Peaks: The Return ★★★★★

دیوید لینچ :
همه چیز ایده است . اگر با ایده روراست باشی ، هر چه را واقعا بخواهی به تو می گوید . ایده به تو می گوید این اتاق قرمز را بساز . تو در موردش فکر می کنی و می گویی : « یه لحظه وایستا ! دیوار ها قرمزند ولی محکم نیستن .» پس قدری بیشتر تامل می کنی . « اونا پرده ان ، ولی خیلی کدر نیستن ، نیمه شفاف اند » پرده ها را به حال خود می گذاری و می گویی « کف زمین چی ؟ ... اونم یه چیزی می خواد » به ایده رجوع می کنی و می بینی چیزی روی زمین بوده ، پس کف زمین را به همان صورت در می آوری .

Behnam liked these reviews