Thành phố thông minh hasn’t logged any films during 2020.