La Notte ★★★★½

در اینجا انسان‌های تنهایی را می‌بینیم که برای فرار از زندگی کسالت‌بار خود سعی در برقراری ارتباط با انسان‌های دیگر دارند. انسان‌هایی درمانده و پر از حسرت که با روابط سطحی و بدون هدف، تلاش می کنند تا زندگی خود را حتی برای لحظه‌ای تغییر دهند. انسان‌های که صرفا به دنبال گذران زندگی هستند و نه چیز دیگر. شخصیت‌های آثار انتونیونی درگیر تنهایی و انزوا هستند