Ashes and Diamonds

Ashes and Diamonds ★★★★½

عالی بود. صحنه ترور شخصیت اصلی فیلم رفت بین یکی از بهترین صحنه های سینمایی که دیدم.