Cinématon XXXVIII

Where to watch

Reel 38 of Gérard Courant’s on-going Cinematon series.