Shimizu no Jirocho den

Where to watch

Based on the story of Shimizu no Jirocho.