Panic Room ★★★★

A timeless David Fincher thriller!