Godard Mon Amour ★★½

آنجایی که فیلم به سوژه‌ای به عنوان یک آدم و نه گدار می‌پردازد جذاب‌تر است مخصوصا وقتی روی تنهایی و عدم اقبالش نزد دیگران تمرکز دارد اما تا فیلم می‌خواهد گداری باشد یا گدار فیلمساز را تصویر کند ضعف پیدا می‌کند