The Isle ★★★

بهترین فیلم کیم کی دوک که همه چیزش به جاست و تصاویرش در خاطر می‌ماند