The Night of the Shooting Stars ★★★★★

درخشان و ویرانگر، از بهترین فیلمهایی که درباره جنگ ساخته شده است