The Square ★★

سقوط پس از فورس ماژور درخشان، چندپاره، سردرگم با لحظات جالب و انرژی که مدام کمتر می‌شود