Pocahontas

Pocahontas ★★★

What an awkward era to romanticize.