• Onward

  ★★★★

 • Jojo Rabbit

  ★★★★

 • Joker

  ★★★½

 • Phantom Thread

 • Zodiac

  ★★★★

 • Snake Eyes

  ★★½