I, Tonya

I, Tonya ★★★★½

Margot Robbie’s best performance BY FAR.