House of Hummingbird

House of Hummingbird ★★★★½

و شاید شکننده‌ترین فیلمی بود که تا به حال دیده‌م. وقتی در گیر و دار فجایع، دنبال معنا و عشق بگردی. زمانی که بخشی از جهان، رو به پایانه.

Lnaz liked this review