Minari

Minari ★★★★

رویای آمریکایی، خاک، قول‌های فراموش شده و هزاران چیز دیگر.