The Salesman

The Salesman ★★★★

فروشنده (1394)ء
چگونه در دل یک تراژدی و درام اخلاقی یک داستان پلیسی بگنجانیم (و در تعجب همگان باز هم اسکار بگیریم.)ء