Showdown: New York

Films set in New York i think...