I Saw the Devil

I Saw the Devil ★★★★½

تمام خشونت فیلم یک طرف
"لی بیونگ هان"
یه تنه تمام وزنه متضادِ فیلمو برداشت
ظرافت بیش از اندازه بازی
تا چند روز هر جا خیره بشم احتمالا دارم به همین موضوع فکر میکنم:))