Jandar

مشکل فیلم چیست؟ داستان خون بس که در بستر خاص و دنیای خود قایل حس است وارد فضای شهری شده و موضوعیت ندارد اگر کمی منظقی نگاه کنیم. فیلمنامه نویس چه کرد؟ سعی کرد با یک سری سورپرازهای لحظه ای مارا میخکوب کند اما فقط اطناب الکی بود در اصل داستان و جایی خبری نبود و نکته آخر اینکه این بی‌زمانی همراه با این کاتهای چند ماهه چه میخواست؟؟