Three Colors: White

Three Colors: White ★★★★

شاید از دید خیلی‌ها ضعیف‌ترینِ سه گانه باشد اما در توصیف خوب بودنش همان بس که خودِ کیشلوفسکی آن را بهترین سه گانه‌اش می‌داند