I, Daniel Blake ★½

علاوه بر کلیشه‌های زیادی که داشت، خیلی مصنوعی بود. کلی مورد بهتر از این فیلم، در این زمینه وجود داره