Simon Birch ★★½

He's not the messiah, he's a very naughty boy!