Yakuza Apocalypse ★★★★★

"Tarantino, eres un cobarde."

Fdo: Takashi Miike