Favorite films

Recent activity

All

Recent reviews

More
 • Le Silence de la Mer

  Le Silence de la Mer

  ★★★

  سکوت ، ملال نیست، حقانیت است، حقانیتی که به شک دچار گشته، چرا که در سمت دگر، عشق و عاطفه درون است که فریاد می‌کند . حال در سکوتی سرشار از گفتمان ، و گفتمانی سرشار از سکوت ، سکوتی از جنس تأسف ، و تأسفی از جنس انسان ... و انسانی در جبر . و این جبر ، جبری از جنس حقارت همین انسان .
  و برگزیده‌اش، داستان ما !

 • Nomadland

  Nomadland

  از سیاست های اسکار، می‌توان فیلمی تا مغز و پوست و استخوان کمدی خلق کرد . می‌توان تماشاگر را از عناوین مسخره و احمقانه و پوچ ، از خنده روده‌بر کرد . و این فیلم هرگز به پایان نخواهد رسید .
  ژان لوک گدار در جایی گفته بود: 
  اگر فيلم‌سازها، هواپيما می‌ساختند ، هر بار كه يكى از اين هواپيماها پرواز می‌كرد ، حادثه‌اى پيش مى‌آمد، اما در دنياى سينما به اين حوادث می‌گويند اسكار !

  اما به اختصار فیلم…

Popular reviews

More
 • Kiss of Death

  Kiss of Death

  ★★★½

  فیلمنامه زنده است ؛ و همچو ساختمانی مستحکم همه چیز را در اختیار دارد ؛ اما دقیقا همینجاست که گسست ایجاد می‌شود ، گستت میان متن و اجرا . متن و میزانسن .
  متن جلوتر از هر چیز دیگری قرار دارد و این درست مشکل اساسی فیلم هاتاوی‌ست .
  تدوین و روایت ، دو اصل جدایی ناپذیر از یکدیگر ، هر دو به یک اندازه محتاج میزانسن هستند . همه آن چیزی که در قاب نمایانده می‌شود .
  فیلم سرشار…

 • The Lovers on the Bridge

  The Lovers on the Bridge

  ★★½

  «حکایتی کلیشه‌وار از یک موقعیت نامعقول »
  فیلم نه گذشته‌ای دارد، نه آینده ای را دنبال می‌کند؛ حکایت، حکایت حال است، حالی که گویا در همین لحظه جریان دارد، اما فیلمساز هرگز چگونه رسیدن به این حال را بررسی نمی‌کند، چندی اطلاعات بی‌اهمیت که هیچ قدرتی ایجاد نمیکنند و در عین حال دراماتیزه هم نشده‌اند را به گوش می‌رساند و دوباره به حکایت مشمئز‌کننده خود باز‌می‌گردد . 
  شخصیت ها هیچ‌کدام عمقی ندارند، روابط میان آنها نیز به هیچ عنوان مشخص…