The Left-Handed Woman

The Left-Handed Woman

مسعود با هزار امید و آرزو نسخه‌ی حجیم ترمیم شده توسط بنیاد ویم وندرس رو دانلود کرده بود، تا نصفه دیدیم و فایل خراب بود :))) اینم شانس ماست