Landscape in the Mist

Landscape in the Mist ★★★★½

بیان احساسم درباره‌ی فیلم سخته. اندوهی که ما رو با وولا و الکساندروس همراه میکنه آروم و نرمه. ما خودمون رو درشون میبینیم. کودکان امیدوار، امیدوار به هیچ. نوری که به وجودش بین تاریکی ها ایمان داریم ولی آیا واقعا اونجا هست؟
باز هم لانگ‌شات‌های زیبا، باز هم موسیقی، باز هم بچه‌ها.
آقای آنجلوپولوس تی‌فدا.

Rozhin liked these reviews