Favorite films

Don’t forget to select your favorite films!

Recent activity

All
 • Dolls

  ★★★½

 • The Twilight Samurai

  ★★★★

 • Il Posto

  ★★★★

 • Chess of the Wind

  ★★

Recent reviews

More
 • Chess of the Wind

  Chess of the Wind

  ★★

  اقتباسی ضعیف از فیلم شیاطین کلوزو. ملغمه‌ای از موج نوی ژاپن و چکسلواکی

 • The Naked Island

  The Naked Island

  ★★★★½

  خدایگان نفرین‌شده


  انتظار وقوع چیزی که نمی‌بینم ذره ذره می‌فرسایدم
  کدام لحظه؟کجا آن جنونی که سایه‌ی زن ومرد است، آن‌ها را می‌بلعد؟

Popular reviews

More
 • Pale Flower

  Pale Flower

  ★★★★★

  بازی رنگ‌های سیاه و سفید، بازی نور و سایه، بازی هست و نیست، قمار، قمار زندگی
  .می‌دانی باختنت به قیمت همه‌ی هستی‌ست؛ هستی‌ات


  به قیمت همان از دست دادنِ همه چیز، بازی می‌کنی
  ضربه هر چه جانکاه‌تر، دلخواه‌تر
  همه چیز باید با تمام معنایش از هم بپاشد و فرو ریزد
  تنها ویرانی...