Jandar ★★★½

دارم فکر می کنم شاید اگه یک کارگردان دیگه میخواست این موضوع و ایده رو کار کنه چقدر کلیشه ای می شد.
اما این فیلم به من ثابت کرد که با ایده های کلیشه ای هم می شه یه فیلم جذاب ساخت.
جذاب از لحاظ بازی های درخشان و بی نقص بازیگران و کارگردانی دقیق حساب شده.